کابینت آشپزخانه
انواع سیستم کابینت آشپزخانه ام دی اف جدید+کابینت آشپزخانه + انواع طرح و مدل کابینت هایگلاس+کابینت حجمی+کابینت در فضای کوچک+اپن کابینت+کابینت ام دی اف+کابینت mdf
صفحات وبلاگ
نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱۱/۱٠

کابینت

کابیت آشپزخانهکابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱۱/٧

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱۱/٧

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱۱/٧

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/٢٧

کابینتکابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/٢٢

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانهکابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/٢۱

کابینت آشپزخانهکابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱٦

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانهکابیت آشپزخانهکابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱٦

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱۳

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱٢

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱٠

بهترین مکان برای تهیه انواع تصویر کابینت آشپزخانه در انواع طرح و مدل با تصاویر جدید و اجرا شده کاربردی

www.mdfkar.ir

www.cabinetkar.ir

wwww.nikcabin.com


نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱٠

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱٠

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱٠

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/٩

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۳

کابینت

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۱٠/۱

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت های جدید

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٩/٢٩

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه ام دی اف

کابینت آشپزخانه

 

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٩/۱۳

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانهتصویری از کابینت آشپزخانه با مدل زیبا

کابیت آشپزخانه

کابینت

تصویری از کابینت آشپزخانه با مدل زیبا

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٩/۱۱

کابینت و کابینت آشپزخانه       11.9.93   سری1

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

 

تصویری از کابینت آشپزخانه با مدل زیبا

عکسی مربوط به کابینت آشپزخانه ام دی اف ایرانی

کابینتهای سری اول امروز

 
نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٩/٩

کابیت آشپزخانه

کابینت

کابینت

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٩/٧

تصاویر و عکس +کابینت آشپزخانه

عکسی مربوط به کابینت آشپزخانه ام دی اف ایرانی

 

کابیت آشپزخانه

 

کابیت آشپزخانه

تصویری از کابینت آشپزخانه با مدل زیبا

 

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

 

کابینت+کابینت آشپزخانه+کابینت ام دی اف+mdf

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٩/۱

کابینت

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

تصویری از کابینت آشپزخانه با مدل زیبا

کابیت آشپزخانه

 

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٩/۱

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت

کابیت آشپزخانهکابیت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۸/۱٤

کابینت

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه اجرا شده

کابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٦/۱۱

کابینت ام دی اف

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

تصویری از کابینت آشپزخانه با مدل زیبا

کابینت آشپزخانه اجرا شده

تصویری از کابینت آشپزخانه با مدل زیبا

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٦/٦

تصاویر کابینت

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت

عکسی مربوط به کابینت آشپزخانه ام دی اف ایرانی

عکسی مربوط به کابینت آشپزخانه ام دی اف ایرانیعکسی مربوط به کابینت آشپزخانه ام دی اف ایرانیکابینت آشپزخانه اجرا شده

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٦/٦

مدل کابینت

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانهکابینت

کابیت آشپزخانه

کابینت

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

تصویری از کابینت آشپزخانه با مدل زیباکابینت آشپزخانه اجرا شده

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٦/۳

تصاویر کابینت

کابیت آشپزخانه

تصاویر کابینت

کابیت آشپزخانه

تصاویر کابینت

کابیت آشپزخانه

تصاویر کابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٦/٢

 

کابیت آشپزخانه

 کابینت آشپزخانهکابیت آشپزخانه

 کابینت آشپزخانهکابیت آشپزخانه

 کابینت آشپزخانهکابینت

 کابینت آشپزخانهکابیت آشپزخانه

 کابینت آشپزخانهکابیت آشپزخانه

 کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

 کابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٦/٢

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابیت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٥/٢٦

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٥/٢٦

کابینت آشپزخانه

تصویری از کابینت آشپزخانه با مدل زیبا

کابینت

کابینت آشپزخانه اجرا شده

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٥/٢٠

کابینتکابینتکابینتکابینت

 
نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٥/٢٠

کابینت آشپزخانه

عکسی مربوط به کابینت آشپزخانه ام دی اف ایرانی

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه اجرا شده

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٥/۱٦

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٤/٢۸

کابینتکابینتکابینت آشپزخانهکابینتکابینتکابینتکابینتکابینت آشپزخانهکابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٤/٢۸

کابینتکابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٤/٢۸

کابینت آشپزخانهکابینتکابینت آشپزخانهکابینتکابینتکابینتکابینتکابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/٤/۱٠

کابینت

کابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۳/۳۱

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۳/۳/٢۱

کابینت آشپزخانه

کابینت

کابینت

کابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/٢٩

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/٢٤

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/٢۱

کابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/٢۱

کابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه ام دی افکابینت آشپزخانه ام دی اف

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/۱۸

کابینت سادهکابینت آشپزخانه ام دی افکابینت آشپزخانه مدرنکابینت آشپزخانه ام دی اف

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/۱۸

کابینت مدرن

کابینت آشپزخانه مدرنکابینت آشپزخانه مدرنکابینت آشپزخانه مدرن

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/۱۸

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه ام دی افکابینت آشپزخانه ام دی افکابینت آشپزخانه ام دی اف

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/۱۸

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه ام دی افکابینت آشپزخانه ام دی اف

کابینت آشپزخانه ام دی افعکس کابینت آشپزخانه ام دی افکابینت آشپزخانه ام دی اف

کابینت آشپزخانه + دکوراسیون داخلی 

www.nikcabin.com

www.marsh.ir

www.mdfkar.ir

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/٩

کابینت آشپزخانه

www.mdfkar.ir

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/٩

کابینت

عکس کابینت آشپزخانه ام دی اف کابینت آشپزخانه ام دی افکابینت آشپزخانه ام دی اف

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٩/٩

کابینت آشپزخانه ام دی اف

عکس کابینت آشپزخانه ام دی افعکس کابینت آشپزخانه ام دی افعکس کابینت آشپزخانه ام دی افعکس کابینت آشپزخانه ام دی اف

تصاویر کابینت آشپزخانه   www.idealstandard.ir

www.mdfkar.ir

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٥/٢۳

کابینت ام دی اف

کابینت آشپزخانهکابینت کابینتکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٥/٢۳

یک سری تصاویر و عکس های کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

تصاویری اجرا شده از انواع کابینت ساده

www.mdfkar.ir  نیاز هر استادکار 

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٢/٩

کابینت آشپزخانهcabinet

cabinet

cabinet

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٢/٦

طبقه بندی کمد دیواری ام دی افکمد ام دی اف

کمد دیواری ام دی افکمد دیواری ام دی اف

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٢/٥

کابینت آشپزخخانه و نمای بین کابینتی یک

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٢/٢

کابینت ساده و زیبا ام دی افکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه

ژورنال و کاتالوگ کابینت و انواع مصنوعات ام دی اف

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/٢/۱

نمایشگاه کابینت آشپزخانه نیک

نمایشگاه کابینت آشپزخانه

نمایشگاه کابینت

نمایشگاه کابینت آشپزخانه

نمایشگاه کابینت 92

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/۱/٦

نخستین نکته در انتخاب کابینت این است که چه نوع کابینتی بهترین کارآیی را برای کاربرد ویژه ی شما دارد. بطور کلی می توان کابینت ها را از حیث سفارشی بودن و قیمت به ۳ دسته طبقه بندی کرد:
● کابینت های معمولی
اندازه و شکل این کابینت ها مطابق استانداردهای متداول است. چون ابعاد قطعات این نوع کابینت، استاندارد است و تقریبا بصورت پیش ساخته وجود دارند، معمولا اگر سفارشی از این نوع، به کارگاهی برسد، همان روز و یا حداکثر ظرف چند روز نصاب می تواند آن را برای مشتری نصب کند. ابعاد و اندازه ها و همچنین شکل و حالت این نوع کابینت کاملا محدود است؛ ولی نقطه قوت این نوع کابینت ها در قیمت رقابتی آنهاست که برای همه مناسب است.
● کابینت های نیمه سفارشی
در این نوع کابینت ها، مشتری می تواند از بین دو گزینه ی اندازه و شکل، یکی را با توجه به بودجه و موقعیت آشپزخانه اش انتخاب کند. معمولا این نوع کابینت را پس از آن که سفارش به کارگاه رسیده باشد می سازند و قطعات آن را بصورت از پیش ساخته آماده نمی کنند؛ از این رو، زمان آماده سازی این نوع کابینت بیشتر از کابینت های معمولی خواهد بود. وجود چند گزینه ی شکل و اندازه در این نوع کابینت ها باعث می شود مشتریان امکان انتخاب بیشتری داشته باشند؛ ولی از طرف دیگر، به دلیل اعمال نظر مشتریان در انتخاب شکل و اندازه ی دلخواه، قیمت بالاتری نیز دارند.
● کابینت های سفارشی
این نوع کابینت ها، دست ساز بوده و تقریبا به هر شکل و حالتی که مشتری مایل باشد در می آیند. یک گوشه یا فضای بد شکل با ابعاد نامتعارف در آشپزخانه ی شما ممکن است با کابینت های معمولی و نیمه سفارشی همخوانی نداشته باشد، ولی کابینت سازان سفارشی تقریبا با هر شکل و حالتی می توانند کار کنند و نقطه نظرات شما را برآورده کنند.البته از طرف دیگر باید گفت که این نوع کابینت ها گران ترین نیز می باشند؛ البته قیمت نهایی آن با توجه با اندازه، مواد مصرفی و گزینه های انتخابی، متغیر خواهد بود. زمان ارسال و نصب سفارش نیز با توجه به برنامه ی کاری کابینت ساز متفاوت خواهد بود.
● ملحقات و لوازم جانبی بکار رفته در کابینت ها
اینک بیایید کمی بر روی ملحقات و لوازم جانبی آشپزخانه صحبت کنیم. همانطور که انتظار داریم، کابینت های سفارشی، دامنه ی گسترده ای از انواع ملحقات و لوازم جانبی را ارایه می دهند. ولی این بدان معنا نیست که کابینت های معمولی، هیچگونه لوازم جانبی ندارند، بلکه با نصب انواع قفسه، سینی، کشو و غیره به کابینت های معمولی می توان کارآیی آنها را تا حدود زیادی افزایش داد.
● یراق آلات بکار رفته در کابینت ها
یراق آلات زیبا همچون طلا و جواهر آلات تزئینی هستند که آدمی برای زیبایی به خود می آویزد. حتی ساده ترین کابینت های معمولی نیز با استفاده از قفل و دستگیره های زیبا و جالب توجه، نمای خوبی پیدا می کنند. یراق آلات در واقع وظیفه ای دوگانه برعهده دارند: نخست انجام وظیفه محوله و دوم افزودن زیبایی به کابینت. توجه داشته باشید که یک دستگیره بسیار زیبا و ظریف که در عمل ممکن است از فرط ظرافت بشکند، به هیچ کار نمی آید چراکه نخواهد توانست وظیفه ی محوله که همانا باز کردن درب قفسه یا کشوهای کابینت است را انجام دهد.
یراق آلات مخصوص نیز وجود دارد که برای افرادی با نقص عضو و یا محدودیت فعالیت های فیزیکی ساخته شده است.
● انتخاب پیشخوان آشپزخانه
وقتی تصمیم گیری بر روی نوع کابینت مناسب انجام شد باید پیشخوان نیز انتخاب کرد تا آشپزخانه تکمیل شود. جنس مصرفی و قیمت انواع پیشخوان ها متفاوت است و ممکن است حتی ترکیب بندی کلی آشپزخانه ایجاد کند جنس پیشخوان از بیش از یک ماده ساخته شود.

کابینت ام دی اف

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩٢/۱/٤

کابینت براق سری جدید دو

www.nikcabin.com      www.idealstandard.ir

کابینت های گلاس و براق با صفحه کرینکابینت های گلاس و براق با صفحه کرین

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۱/۱٢/٧

کابینت روز آشپزخانه

کابینت روز

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۱/۱٢/٦

کابینت حجمی

ام دی اف

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۱/۱٢/٦

اپن کابینت

کابینت اپن

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۱/۱۱/٢٦

کابینت آشپزخانه ام دی اف

کابینت آشپزخانه ام دی اف

 
نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢

کابینت آشپزخانه انواع تصاویر کابینت ام دی اف  www.efecabin.com   www.nikcabin.com www.idealstandard.ir

کابینت آشپزخانه + کابینت  ام دی اف +کابینت مدرن +کابینتmdf +ژورنال و کاتالوگ کابینت+کابینت حجمی+تصاویر کابینت آشپزخانه+عکس کابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢

کابینت آشپزخانه ام دی اف جدید

کابینت آشپزخانه + کابینت  ام دی اف +کابینت مدرن +کابینتmdf +ژورنال و کاتالوگ کابینت+کابینت حجمی+تصاویر کابینت آشپزخانه+عکس کابینت

نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۱/٥/٩

نمونه هایی از کابینت آشپزخانه ام دی اف در محیط کوچک و محدود،جهت دیدن تصاویر بیشتر و یا تهیه کاتالوگ و ژورنال مابینت آشپزخانه از صدها مدل اجرا شده داخلی به وبسایت های ما به نشانی های ذیل سر بزنید   www.nikcabin.com       www.idealstandard.ir

کابینت آشپزخانه ام دی اف و دکوراسیون داخلی


ادامه مطلب ...
نویسنده: ایده آل استاندارد - ۱۳٩۱/٥/٩

جهت دیدن تصاویر بیشتر و در اندازه واقعی و همچنین تهیه انواع کاتالوگ و ژورنال کابینت آشپزخانه ام دی اف به وبسایتهای ما سر بزنید www.idealstandard.ir   www.nikcabin.com

کابینت آشپزخانه ام دی اف +mdf


ادامه مطلب ...
ایده آل استاندارد
انواع سیستم کابینت آشپزخانه ام دی اف انواع طرح و مدل کابینت هایگلاس کابینت حجمی+کابینت در فضای کوچک اپن کابینت+کابینت ام دی اف کابینت mdf
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :